Soutenez Armenews !

Vous devez être inscrits pour utiliser les forums d'armenews.com

Vous n'êtes pas identifié.

Annonce

Tout message posté sur ce forum engage la responsabilité civile et pénale de son auteur. Les messages racistes, homophobes, etc... sont donc interdits !

#1 01-09-2019 07:44:18

Adic2010
@rmenaute

Mgr Mal. Ormanian 1841-1918. Azkapatoum1913 // son regard sur l'islam.

Suite à ce post#23 du 'thread' Les victimes du génocide de 1915 canonisées, on remarque qu'il y a...

un article important en arménien dans le ժողովածու (2019) : ՄԱՂԱՔԻԱ ԱՐՔ. ՕՐՄԱՆՅԱՆԸ ԻՍԼԱՄԻ ՄԱՍԻՆ / LE PATRIARCHE MALACHIA  ORMANIAN SUR L'ISLAM, pp.123-132

- Malachia ORMANIAN 1841-1918 .
ՄԱՂԱՔԻԱ ԱՐՔ. ՕՐՄԱՆՅԱՆ / Մաղաքիա Արք. Օրմանյանը իսլամի մասին / Ազգապատում


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Malachia_Ormanian1881.png


http://publications.ysu.am/wp-content/uploads/2019/08/2014-Cover-211x300.jpg . http://www.ysu.am/images/9odVo5046YN1vrvdotoKAqSR9f.jpg . http://ysu.am/static/512.jpg . Des Youtubes pour présenter, l'auteur de cet article Parkev Barséghyan / Պարգև Բարսեղյան :

- YouTube 15mn:55s / Prësentation Section Histoire des religions / Institut Guevorkian. Etchmiadzine

- Youtube 42mn:55s / Հանրալսարան - Պարգև Բարսեղյան - May 4, 2014

- Une interview de Parkev Barséghyan / 11.04.2019 : «ՏԱՐԲԵՐ ԱԶԳԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ՏԻՊԻ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՑՈՒՅՑ ԵՆ ՏՎԵԼ, ՈՐ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ՖԵՆՈՄԵՆԸ ՄԱՐԴՈՒ ՄՈՏ Ի ԾՆԵ Է». ՊԱՐԳԵՎ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ / "LES ÉTUDES DE SYSTÈMES RELIGIEUX DE TOUTES LES DIFFÉRENTES NATIONS MONTRENT QUE LE PHÉNOMÈNE RELIGIEUX N'EST JAMAIS HUMAIN". PARGEV BARSEGHYAN / TRADUCTION HY > FR

_______________

Je vais recopier (gamats-gamats) l'article historique page par page. Puis formater le texte en continu : éliminer les traits d'union de mots coupés en fin de ligne "-" >> texte en continu pour utiliser la Traduction automatique Google. À +. Nil

Dernière modification par Adic2010 (29-03-2020 23:12:07)

Hors ligne

 

#2 01-09-2019 08:37:56

Adic2010
@rmenaute

Re: Mgr Mal. Ormanian 1841-1918. Azkapatoum1913 // son regard sur l'islam.

TRADUCTION DE CE TEXTE EN ARMÉNIEN : HY >> FR

#123 ՄԱՂԱՔԻԱ ԱՐՔ. ՕՐՄԱՆՅԱՆԸ ԻՍԼԱՄԻ ՄԱՍԻՆ, Պարգեւ Բարսեղյան (1*)

Մաղաքիա արք. Օրմանյանի հիրավի կոթողային համարվող աշխատության՝ «Ազգապատումի» մասին բազմիցս գրվել է եւ խոսվել: Ընդհանրապես Մաղաքիա Արք. Օրմանյանի կյանքին, գործունեությանը, հոգեւորգրական ժառանգությանը անդրադարձել են բազմաթիվ հեղինակներ ու հետազոտողներ, եւ կարելի է ասել նրա մասին ամեն ինչ ասված է: Սակայն «Ազգապատումի» իրական արժեքը ոչ միայն այն է, որ սա հայոց պատմության եւ Հայոց եկեղեցու պատմության մինչ օրս անգերազանցելի համարվող կարեւորագույն ուսումնասիրություններից մեկն է, այլեւ այն, որ Օրմանյան պատրիարքի գլխավոր ստեղծագործությունը պատմագիտական, աստվածաբանական, եկեղեցաբանական եւ կրոնագիտական նորանոր ուսումնասիրությունների հնարավորություն է ընձեռում:

Այս առումով բավականին հետաքրքրական են Օրմանյանի՝ իսլամի մասին գիտելիքներն ու պատկերացումները, որոնք ոչ միայն տեսական մակարդակում էին հայտնի մեծանուն հեղինակին, այլեւ նա գործնականում մեծ շփումներ ուներ իսլամադավան շրջանակների հետ եւ լավագույնս տիրապետում էր նաեւ Օսմանյան կայսրության տարածքում գործող իսլամական իրավունքի նորմերին եւ սկզբունքներին: Իհարկե հայ իրականության մեջ իսլամի վերաբերյալ ուսումնասիրությունները բավականին շատ են եւ հատկապես կրոնագիտական մակարդակում նոր գիտելիքների կարիք չկա: Բնականաբար, այդպիսի պայմաններում մեր առջեւ խնդիր չենք դնում իսլամի մասին հերթական կամ նոր ուսումնասիրություն իրականացնելու: Սակայն Մաղաքիա արք. Օրմանյանի հոգեւոր-գրական ժառանգության լիարժեք եւ կատարյալ վերլուծության համար հետաքրքրություն ներկայացնող հիմնահարցերի շրջանակում թերեւս կարելի է առանձնացնել նաեւ իսլամի պատմությանը, բնույթին եւ այլ առանձնահատկություններին վերաբերող օրմանյանական դիտարկումներն ու մոտեցումները:
***
(1*) : Հոդվածը ներկայացվել է 30.01.2019 թ., գրախոսվել է 2.03.2019 թ., ընդունվել է տպագրության 21.06.2019 է.:

#124 Քննարկվող հիմնահարցի հետազոտությունը իրականացրել ենք «Ազգապատում»-ի հիման վրա եւ Հայոց եկեղեցու պատմության ընթացքի մեջ դիտարկել իսլամի մասին Մաղաքիա արք. Օրմանյանի արտահայտած տեսակետները, մոտեցումները եւ պատկերացումները: Հատկապես շեշտադրումները զարգացրել ենք այն ուղղությամբ, թե «Ազգապատում»-ում իսլամի վերաբերյալ բազմաբնույթ տեղեկությունները որքանով են արտացոլում իսլամի պատմության, դավանանքի, պաշտամունքի, իրավունքի, բարոյականության եւ այլ կողմերը, եւ օրմանյանական մոտեցումները որքանով են իրական եւ արդիական:

«Ազգապատում»-ում իսլամի մասին տեղեկությունները ժամանակագրորեն եւ ըստ բովանդակության կարելի է բաժանել մի քանի մասի. տեղեկություններ իսլամի հիմնադիր Մուհամեդի մասին, արաբական արշավանքներ եւ հայ-արաբական փոխառնչություններ, իսլամադավան երկրների հետ բազմաբնույթ հարաբերություններ, իսլամական պետություն-կրոն, կրոնական համայնք փոխհարաբերություններ եւ իսլամական իրավունքի նորմեր:

Իսլամին առնչվող հիշատակություններից առաջին հերթին պետք է առանձնացնենք Մուհամեդի մասին տեղեկությունները, որոնք Մաղաքիա արք. Օրմանյանը ներկայացնում է արաբական առաջին արշավանքի կապակցությամբ: Ըստ այդմ մեծանուն գիտնականը խոսում է իսլամի ծագման մասին՝ ի ցույց դնելով իսլամի վերաբերյալ իր մանրամասն եւ ամբողջական գիտելիքները: Ընդ որում, Օրմանյանը հիմնականում օգտվում է հայ պատմիչների հիշատակություններից:(1*) Մասնավորապես, նա խոսում է իսլամի հիմնադրի մասին, ներկայացնում նրա ծնունդը (այն թվագրելով 571թ.)(2*), մանկությունը, երիտասարդությունը, քարոզչական գործունեությունը՝ կրկնելով պատմիչներ Վարդան Արեւելցու եւ Կիրակոս Գանձակեցու հիշատակությունը Սարգիս Բխիրա (նաեւ հայ կարծվող) անվամբ արիոսական մի միայնակյացի մասին, որի հետ շփումները, ըստ մեր պատմիչների, ազդել են Մուհամեդի կրոնական աշխարհայացքի վրա՝ նպաստելով իսլամի քարոզչությանը:(3*)
***
(1*) : Մաղաքիա արք. Օրմանյան, Ազգապատում, հ. Ա, Ս. Էջմիածին, 2001, էջ 784-786:
(2*) : Ժամանակակից իսլամագիտության մեջ Մուհամեդի ծննդյան տարեթիվը որպես կանոն նշվում է 570 թ., տե՛ս Уинтл, Джастин, История ислама, М., 2008, с. 3:
(3*) : Նույն տեղում, տե՛ս նաեւ Վարդան Արեւելցի, Տիեզերական պատմություն, Երեւան, 2001, էջ 99-100, Կիրակոս Գանձակեցի, Հայոց պատմություն, Երեւան, 1982, էջ 53-54:

Dernière modification par Adic2010 (30-03-2020 03:01:50)

Hors ligne

 

#3 01-09-2019 09:22:47

Adic2010
@rmenaute

Re: Mgr Mal. Ormanian 1841-1918. Azkapatoum1913 // son regard sur l'islam.

TRADUCTION DE CE TEXTE ARMÉNIEN HY >> FR

#125  Այս հիշատակությունը  հատկանշական է հատկապես այն առումով, որ մեր աղբյուրներում Արի- ոսի եւ Կերինթոսի աղանդի հետեւորդ համարվող վանականին(1*) օտար հեղինակները համարում են նեստորական:(2*) Այս մասին թերեւս գիտեր նաեւ Մաղաքիա արք. Օրմանյանը, սակայն նա հավատարիմ է մնում հայկական աղբյուրներին եւ Մուհամեդին ներկայացնում որպես արիոսական: Սակայն Օրմանյանը հավատարիմ չի մնում հայ պատմիչներին Մուհամեդի անվան կիրառության հարցում (Մուհամմէտ) եւ չի օգտագործում «Մահմետ» կամ «Մահմեդ» անունը, որն ավելի գործածական է պատմիչների հիշատակություններում՝ սկսած Սեբեոսից. «Յայնմ ժամանակի այր ոմն ի նոցունց իսկ յորդւոցն Իսմայելի, որում անուն էր Մահմէտ...»:(3*) Այս դեպքում Մաղաքիա արք. Օրմանյանը ճիշտ է վարվում, քանի որ հոգեհարազատ է մնում իսլամի մարգարեի անվան արաբական բնագրին, այն դեպքում, երբ դեռեւս Սեբեոսից սկսած, հայ իրականության մեջ արմատավորվում է Մահմեդ անունը, որից էլ հավանաբար հետագայում սկիզբ է առնում Իսլամ կրոնի համար մինչ օրս սխալմամբ կիրառվող «Մահմեդականություն» եզրը: Այս եզրի փոխարեն Մաղաքիա արք. Օրմանյանը հիմնականում օգտագործում է «Իսլամություն» բառը, որն ավելի ճիշտ է արտացոլում իսլամի էությունը եւ գրեթե բոլոր լեզուներում կիրառելի է Իսլամ տարբերակով: Այնուամենայնիվ, պետք է նշենք, որ «Իսլամություն» եզրը հիմնականում հանդիպում է արեւմտահայերենում, իսկ արեւելահայերենում կիրառելի է «Իսլամ» ձեւը, չնայած որ որոշ դեպքերում Օրմանյանը «իսլամ» եզրը գործածում է նաեւ կրոնի հետեւորդի իմաստով («մուսուլման»):(4*)

Իսլամի առաջացման մասին խոսելիս Մաղաքիա արք. Օրմանյանը ցուցաբերում է իսլամի պատմության փայլուն իմացություն՝ մանրամասն ներկայացնելով Մուհամեդի քարոզչության եւ վաղ իսլամի տարածման շրջանում առաջ եկած այն դժվարություններն ու փորձությունները, որոնց դիմագրավեց եւ որոնց միջով անցավ նոր կրոնի հիմնադիրը:(5*)
***
(1*) : Վարդան Արեւելցի, Տիեզերական պատմություն, էջ 100:
(2*) : Տե՛ս Ирвинг В. Жизнь Магомета, Мн. 1995, с. 26.
(3*) : Սեբէոս, Պատմութիւն Սեբէոսի, Երեւան, 1979, էջ 135: Հարկ է նաեւ նշել, որ Սեբեոսը համարվում է Մուհամեդի մասին առաջին «ստուգապատում պատմիչը»: Այս մասին մանրամասն տե՛ս Ղեւոնդ, Պատմություն, Երեւան, 1982, ծանոթ. 3, էջ 136:
(4*) : Տե՛ս Մաղաքիա արք. Օրմանյան, Ազգապատում, հ. Ա, էջ 902:
(5*) : Նույն տեղում, էջ 785-786:

#126 Մուհամեդի մարգարեական առաքելությանն անդրադառնալիս էլ մեծանուն հեղինակը թվարկում է Մուհամեդին նախորդած իսլամական մարգարեներին՝ Ադամին, Աբրահամին, Մովսեսին եւ Հիսուսին՝ օգտագործելով քրիստոնեությանը հոգեհարազատ անունները, չնայած որ ակնհայտորեն տիրապետում է դրանց իսլամական տարբերակին:(1*)

Իսլամի պատմությանն առնչվող հաջորդ դրվագները, որոնք ներկայացված են «Ազգապատում»-ում, վերաբերում են արդեն արաբական արշավանքներին հաջորդած շրջանին: Այս դեպքում եւս Օրմանյանը հաստատում է, որ քաջատեղյակ է իսլամի պատմությանը եւ հայոց պատմության տվյալ ժամանակահատվածի մանրամասները ներկայացնում է Արաբական խալիֆայության պատմության կարեւորագույն իրադարձությունների համադրմամբ: Մասնավորապես, Մաղաքիա արք. Օրմանյանը նախ համառոտ ներկայացնում է Դամասկոսի կառավարիչ Մուավիայի խալիֆ հռչակվելը,(2*) իսկ ավելի ուշ մանրամասնորեն ներկայացնում է Օմայանների եւ Աբասյանների հակամարտությունը եւ Արաբական խալիֆայությունում վերջինների իշխանության գալը:(3*) Օրմանյանը իրավացիորեն Օմայանների դեպքում շեշտում է իսլամի պատմության մեջ առկա այն հայտնի տեսակետներից մեկը, որ Օմայանները բռնությամբ են տիրացել իշխանությանը, այն խլելով խալիֆի իրական հավակնորդ համարվող Ալիի սերունդներից:(4*) Աբբասյանները, որոնք Մուհամեդի հորեղբայր Աբբասի սերունդներն էին, համարում էին, որ իրենք վերականգնում են պատմական արդարությունը եւ իրենց իրավունքն է հանդես գալ որպես խալիֆ:
***
(1*) : Նույն տեղում, էջ 786:
(2*) : Նույն տեղում, էջ 864:
(3*) : Նույն տեղում, էջ 1012:
(4*) : Մանրամասն տե՛ս История религии. В 2 т., Т. 2, М., 2002, с. 516:

Dernière modification par Adic2010 (30-03-2020 03:01:24)

Hors ligne

 

#4 01-09-2019 10:12:09

Adic2010
@rmenaute

Re: Mgr Mal. Ormanian 1841-1918. Azkapatoum1913 // son regard sur l'islam.

TRADUCTION DE CE TEXTE EN ARMÉNIEN HY >>FR . ՄԱՂԱՔԻԱ ԱՐՔ. ՕՐՄԱՆՅԱՆԸ ԻՍԼԱՄԻ ՄԱՍԻՆ

#127 Այստեղ եւս պետք է առանձնացնենք եւ արժանիորեն գնահատենք այն, որ Մաղաքիա արք. Օրմանյանը քաջատեղյակ է իսլամի պատմությանը եւ մանրամասն ներկայացնում է նաեւ խալիֆայության համար պայքարում երկու հայտնի գերդաստանների՝ Ալի խալիֆի եւ Մուհամեդ մարգարեի հորեղբայր Աբբասի սերունդների հակամարտությունը, որն ի վերջո ավարտվեց նրանով, որ Ալիի թոռ Մուհամեդը իր իրավունքը փոխանցեց Աբբասի ծոռ Մուհամեդին, որի որդի Աբդուլ-Աբբասն էլ դարձավ Աբբասյան հարստության հիմնադիրը:(1*)

«Ազգապատում»-ում ներկայացված հաջորդ կարեւոր խնդիրը, որն առնչվում է իսլամին, իսլամի քաղաքական ուղղվածությունն է եւ իսլամական պետության մեջ կրոն-պետություն փոխհարաբերությունների խնդիրը: Թերեւս ավելորդ չէ նշել, որ իսլամն ի սկզբանե քաղաքականացված կրոնական համակարգ է, քանի որ խալիֆը, որը համարվում էր Մուհա- մեդի հաջորդը, իսլամական համայնքի՝ ումմայի միաժամանակ թե՛ կրոնական, թե՛ քաղաքական եւ թե՛ դատաիրավական առաջնորդն է: Դեռեւս Մուհամեդի հաջորդներից սկսած՝ իսլամական պետության կառուցվածքը ենթադրում էր ենթակա եւ նվաճված ժողովուրդների հատուկ կարգավիճակ, որից էլ բխում էր նրանց նկատմամբ վարվող քաղաքականությունը: Եթե իսլամի վաղ շրջանում գործում էր դեռեւս Ղուրանում ամրագըրված էր այն միտքը, որ հրեաներն ու քրիստոնյաները գրքի մարդիկ են (Ղուր., 5;5, 5;82), իսկ անհավատները հեթանոսներն են, ապա լայնարձակ խալիֆայության հաստատումը եւ բազմաքանակ եւ տարբեր կրոններ դավանող ժողովուրդների նվաճումը ստիպեց իսլամական առաջնորդներին հստակեցնել նվաճված ժողովուրդների կրոնական կարգավիճակը: Նվաճված ժողովուրդները ստանում էին «հովանավորյալի» (արաբ. ահլ ազ-զիմմե) կարգավիճակ՝ ճանաչելով իսլամական իշխանությունը եւ պարտավորվելով հարկ վճարել:(2*) Իհարկե այս մոտեցումը ոչ միշտ էր գործում եւ բազմաթիվ են օրինակները, երբ իսլամական պետություններում հրեաների եւ քրիստոնյաների նկատմամբ իրականացվել են դաժան հալածանքներ եւ ստեղծվել են գոյության համար անմարդկային պայմաններ:(3*) Այս առումով բացառություն չէր նաեւ Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը, որն իսլամի անմիջական ազդեցությունն իր մաշկի վրա զգաց արդեն արաբական առաջին արշավանքներից սկսած:

Ինչպես հայտնի է, արաբական նվաճումների արդեն իսկ առաջին տարիներից ակնհայտ դարձավ, որ բյուզանդական քաղկեդոնական եկեղեցու հալածանքները այլադավան եկեղեցիների նկատմամբ պարարտ հող էին նախապատրաստել իսլամական միջավայրում հակաքաղկեդոնական եկեղեցիների առավել բարենպաստ գոյության համար:(1**)
***
(1*) : Մաղաքիա արք. Օրմանյան, Ազգապատում, հ. Ա, էջ 1012-1013:
(2*) : Մանրամասն տե՛ս История религии. В 2 т., с. 518։
(3*) : Уинтл, Джастин, История ислама, с. 16.
(1**) :

#128
Մաղաքիա արք. Օրմանյանը եւս այս հանգամանքի վրա ուշադրություն է դարձնում եւ իրավացիորեն նշում, որ Հայոց կաթողիկոս Ներսես Գ Տայեցու եւ Թեոդորոս Ռշտունու արաբների հետ հարաբերություններ ձեւավորելու հարցում հակամարտությունը ուներ նաեւ օբյեկտիվ այն պատճառը, որ «... Յոյներուն ընթացքն ալ զայրոյթ եւ զզուանք պատճառած էր»:(2*) Արդյունքում կնքվեց 652 թ. հայ-արաբական պայմանագիրը, որը բավակա- նին բարենպաստ կետեր էր պարունակում հայերի համար:

«Ազգապատում»-ի հաջորդ կարեւոր դրվագը կրոն-պետություն հարաբերությունների տեսանկյունից Հովհաննես Գ Օձնեցի կաթողիկոսի եւ Օմար Բ խալիֆի հանդիպումն է: Նախ պետք է նշենք, որ արդեն 7-րդ դարի վերջին եւ 8-րդ դարասկզբին Արաբական խալիֆայությունում այլակրոն ժողովուրդների նկատմամբ նախնական վերաբերմունքը փոխվել էր, եւ կարգավիճակի ավելի հստակ չափանիշներ էին սկսել գործել, որոնք արդեն բխում էին իսլամական իրավունքի նորմերից: Դա զգացվում է նաեւ հայ պատրիկների նշանակման հարցում, քանի որ, ինչպես դիպուկ նշում է նաեւ Օրմանյանը՝ «Արաբացիք միայն պետական-քաղաքականը պահած էին իրեն ոստիկաններուն, այսինքն է ելեւմտական եւ զինուորական վարչութիւնները, իսկ կենցաղական-քաղաքական կը յանձնէին քրիստոնեայ անձերու, տեսակ մը ներքին ինքնավարութեան իրաւունքով: Ասոնք առաջ պատրիկ անունը կը կրէին յունական կոչմամբ, բայց վերջէն ամիրապետներ դժուարութիւն չքաշեցին թագաւոր անուն եւ պատիւ եւ հանդերձանք ալ տալ անոնց...»:(3*) Արաբական իշխանությունները հայոց կաթողիկոսին էին վերապահել դատական իշխանությունը եւ եկեղեցական, ամուսնաընտանեկան, բարոյական եւ այլ հարաբերությունների կարգավորումը: Իրականում այս ամենը զիմմեի կարգավիճակից բխող գործառույթներ էին, որոնք տրված էին կրոնական փոքրամասնությանը, սակայն հայերին դեռեւս չէին ճանաչել պաշտոնապես իբրեւ առանձին կրոնական համայնք (զիմմե):
***
(1*) : Бартольд В. В., Сочинения, Т. 6, М., 1966, с. 225.
(2*) : Մաղաքիա արք. Օրմանյան, Ազգապատում, հ. Ա, էջ 839-840:
(3*) : Նույն տեղում, էջ 901:

Dernière modification par Adic2010 (30-03-2020 03:02:47)

Hors ligne

 

#5 01-09-2019 10:40:35

Adic2010
@rmenaute

Re: Mgr Mal. Ormanian 1841-1918. Azkapatoum1913 // son regard sur l'islam.

TRADUCTION DE CE TEXTE EN ARMÉNIEN / HY > FR . ՄԱՂԱՔԻԱ ԱՐՔ. ՕՐՄԱՆՅԱՆԸ ԻՍԼԱՄԻ ՄԱՍԻՆ

#129 Կրոնական հարցերում, այնուամենայնիվ, խալիֆայությունը իրեն էր վերապահում վերջնական պատժի սահմանումը, եթե խոսքը վերաբերում էր քրիստոնեություն-իսլամ հարաբերություններին: Սա է պատճառը, որ հայոց եկեղեցական պատմագրությունը եւ ավանդությունները հիշատակում են իսլամից հրաժարման համար նահատակված եւ սրբացված մի շարք անձանց: Այս ամենին լիակատար տիրապետում է նաեւ Մաղաքիա արք. Օրմանյանը, Դավիթ Դվնեցու մասին նշելով, որ «... նա նախկին իսլամ մըն էր՝ իր հավատքը ուրացած, ինչ որ իրենց օրէնքով մահապարտության արժանի գործ կը համարուէր»:(1*)

Հովհաննես Գ Օձնեցու եւ Օմար խալիֆի հանդիպումը եւ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները եւս պետք է դիտարկել հայերին կրոնական համայնքի կարգավիճակ տալու արաբական իշխանությունների ցանկությունից, որի արդյունքը եղավ այն, որ հայոց հասարակական-քաղաքական կյանքում տեղի ունեցավ եկեղեցու դերակատարության մեծացում եւ բարձրացում: Սա նշանակում էր, իսլամական պետությունը չէր խառնվում այլադավան հայերի ծիսապաշտամունքային կյանքին, զիմմեի կարգավիճակում հայերը ունեին սեփական դատական մարմինները, նրանց չէր արգելվում զբաղվել արհեստագործությամբ կամ առեւտրով: Թերեւս ավելորդ չէ նշել, որ զիմմեի կարգավիճակով քրիստոնեական համայնքների գոյության փաստին Մաղաքիա արք. Օրմանյանը անշուշտ ծանոթ էր, բայց Հայոց եկեղեցու պատմության վերոհիշյալ իրադարձությունների նկարագրության ընթացքում չի օգտագործում զիմմե եզրը:

Պետություն-կրոն եւ կրոնական համայնք հարաբերությունների մեկ այլ հայտնի ժամանակահատված է Կ. Պոլսի հայոց պատրիարքության հիմնումը Օսմանյան կայսրության կողմից, որին Օրմայանը մանրամասնորեն անդրադառնում է Ազգապատումի Բ հատորում: Նախ Օրմանյանը նշում է, որ «Օսմանեանք կրօնական ազատութիւնն ալ լիապէս կը յարգէին, ինչ որ Հայերը կը քաջալերէր, մինչ Յունական կայսրութիւնը կրօնական բռնադատութիւններովը ստիպած էր հայերը իրմէ հեռու մնալ...»:(2*) Այս քաղաքականության շարունակությունը եղավ Կ. Պոլսի գրավումից հետո հայերի նկատմամբ Օսմանյան իշխանությունների վերաբերմունքը: Ինչպես նկատում է Օրմանյանը. «Իսլամ պետութեանց համար կարեւոր ու կենսական խնդիր մը եղած է իրենց հպատակ քրիստոնեայ ժողովուրդներուն կենցաղական դիրքը ճշդել եւ այդ մասին օրինական կացութիւն մը կազմել:
***
(1*) : Նույն տեղում, էջ 902-903:
(2*) : Մաղաքիա արք. Օրմանյան, Ազգապատում, հ. Բ, Ս. Էջմիածին, 2001, էջ 2342-2343:

#130 Այդ դժուարութեանց պատճառը իրենց քաղաքական եւ կենցաղական օրէնսդրութիւնն էր, որ բովանդակ կրօնական սկզբունքներու եւ ղուրանական պատգամներու վրայ հիմնուած ըլլալով, անհնար էր քրիստոնեաներու պատշաճեցնել: Ուստի երկու ծայրայեղ որոշումներու կը մղուէին, ինչպէս որ պարագային կիրքերը կը գրգռէին. կամ կոտորածով կը սպառէին եւ բռնութեամբ կրօնափոխ կ’ընէին, եւ կամ զինուորական եւ ելեւմտական վարչութիւնները իրենց վերապահելով, բոլոր կենցաղական օրէնքները անոնց կամքին կը թողուէին, անոնց մէջեն պատասխանատու պետ մը նշանակելով»:(1*) Այս սկզբունքով էլ օսմանյան տիրակալները վերաբերում էին նորահպատակ քրիստոնյաներին եւ Կ. Պոլսի հայոց պատրիարքության հիմնումը դեռեւս արաբների շրջանից եկող եւ իսլամի ավանդություններին հոգեհարազատ որոշում էր: Փաստացի հայոց պատրիարքի նշանակումը Ֆաթիհի կողմից, ինչպես դիպուկ նկատել է մեծանուն հոգեւորականը, որոշ չափով նահանջ էր արաբական ավանդությունից, որովհետեւ հայերին քաղաքական առանջնորդ (ինչպես պատրիկն էր) նշանակելը «... զօրացնել կ’ըլլար մայրաքաղաքի քրիստոնէից դիրքը...»:(2*) Ուստի լավագույն լուծումը Ֆաթիհը համարում էր կրոնական ինքնավարության հաստատումը հույների, այնուհետեւ հայերի համար, որի արդյունքում հոգեւոր առաջնորդը ստանձնում էր նաեւ համայնական կյանքի ընդհանուր առաջնորդությունը, որով փաստացի ճանաչվում էին կրոնական փոքրամասնությունների իրավունքները: Արդյունքում հայոց պատրիարքի «... իրաւասութեան յանձնուեցաւ, կրօնք, եկեղեցի, պաշտամունք, եկեղեցականութիւն, դաստիարակութիւն, ուսում, ամուսնութիւն, ընտանիք, ժառանգութիւն, բարեգործութիւն, անհատականութիւն, ազգահամար ...»(3*) եւ այլն: Բավականին հետաքրքրական է Մաղաքիա արք. Օրմանյանի այն դիտարկումը, որ «... այդ դրութիւնը, որ ստէպ առանձնաշնորհում անունով կը յիշուի, բնավ շնորհք մը, ազատ պարգեւ մը, եւ բացառիկ առավելութիւն մը չէ, այլ կատարելապէս Իսլամ ժողովուրդին ունեցած դիրքին հաւասարաչափ զուգակշիռն է, եւ Օսմանեան պետութեան օրէնսդրական դիրքին բացարձակ պահանջն է»:(1**)
***
(1*) : Նույն տեղում, էջ 2509-2510:
(2*) : Նույն տեղում, էջ 2510:
(3*) : Նույն տեղում, էջ 2512
***
(1**) : Նույն տեղում:

Dernière modification par Adic2010 (30-03-2020 03:03:25)

Hors ligne

 

#6 01-09-2019 10:57:29

Adic2010
@rmenaute

Re: Mgr Mal. Ormanian 1841-1918. Azkapatoum1913 // son regard sur l'islam.

TRADUCTION DE CES LIGNES EN ARMÉNIEN : HY > FA . ՄԱՂԱՔԻԱ ԱՐՔ. ՕՐՄԱՆՅԱՆԸ ԻՍԼԱՄԻ ՄԱՍԻՆ

#131  Պետք է հատկապես շեշտենք այն կարեւոր հանգամանքը, որ Օսմանյան կայսրության այսպիսի քաղաքականությունը հետագայում ուղղակի վերածվեց կրոնական փոքրամասնություններին առանձին կարգավիճակի՝ միլլեթի շնորհման հիմքի:

Այսպիսով, Մաղաքիա արք. Օրմանյանի հանրահռչակ աշխատության նույնիսկ հպանցիկ եւ ոչ ամբողջական վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս փաստել, որ մեծանուն հոգեւորականը լիովին տիրապետում է իսլամի մասին բարձրակարգ գիտելիքների, եւ թերեւս չափազանցություն չի լինի, եթե արձանագրենք, որ Օրմանյան պատրիարքի «Ազգապատումը» ոչ միան հայոց պատմության եւ Հայոց եկեղեցու պատմության դասագիրք է, այլեւ որոշ դրվագներում կարող է ծառայել որպես իսլամի վերաբերյալ գիտելիքների յուրատեսակ աղբյուր:

#132.  MALAKIA ARC. ORMANYAN: ABOUT ISLAM . Pargev Barseghyan
Key words: Malakia arc. Ormanyan, Armenia, Islam, church, country, Arabic invasions, religious community, right in Islam

“Azgapatum” of Malakia arc. Ormanyan provides new opportunities to study historical, theological, ecclesiological and religious perspecitves. In this regard, it is quite interesting that Ormanian's knowledge and understanding of Islam, known to the author at theoretical and practical levels. The study of the issue is based on “Azgapatum” and within the History of The Armeninan church. The history of the Armenian Church is considered the history of Islam from the point of view, approaches and perceptions of Mr. Ormanyan, which can be divided into several parts: information about the founder of Islam Mohammed, Arab invasions and Armenian-Arab relations, multifaceted relations with Islamic countries, Islamic state- religion, religious social relations and Islamic norms.

Dernière modification par Adic2010 (30-03-2020 03:03:54)

Hors ligne

 

#7 01-09-2019 11:04:30

Adic2010
@rmenaute

Re: Mgr Mal. Ormanian 1841-1918. Azkapatoum1913 // son regard sur l'islam.

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/lb_uuSCinkdP3R9KpbdwPJF2hwiIJ0PguUTV2MfXwDKbdmrH8mabqeMnuOYaZV5ks1uYCCWwWxFQi7EMBBbNfok3Uu31lvndmXAqT0K8OfZ9C6KRKx1UB5Yj6BKIHAlCbdrGX3AWHFacoA http://www.globalarmenianheritage-adic.fr/images_b/etchmiadzine_tresor.jpg . La préface de la publication de L'Eglise arménienne de Malachia Ormanian par Bertrand Bareilles : ERNEST LEROUX EDITEUR 28, rue Bonaparte, VIe 1910 // PAGE ADIC

ÉGLISE ARMÉNIENNE DE PARIS : livres de Mgr Mal. ORMANIAN en arménien

http://www.bibliotheque-eglise-armenienne.fr/catalogue

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcR_uhTPPT7i0BRlsNSPJmEGJWHFHYjJuNih2Yf_AXVBZm4ntMnG

Dernière modification par Adic2010 (30-03-2020 14:11:33)

Hors ligne

 

#8 29-03-2020 23:44:12

Adic2010
@rmenaute

Re: Mgr Mal. Ormanian 1841-1918. Azkapatoum1913 // son regard sur l'islam.

PAGE.123 MATHACIA ARC. ORMANYAN À PROPOS DE L'ISLAM , Pargev Barseghyan (1 *)

Mgr Malachi L'œuvre véritablement monumentale d'Ormanyan, The Nationalization, a été écrite et parlée à plusieurs reprises. Mgr Malachi en général De nombreux auteurs et chercheurs ont abordé la vie, la carrière et l'héritage spirituel d'Ormanyan, et nous pouvons tout dire sur lui. Cependant, la valeur réelle de "Nationwide" n'est pas seulement qu'il s'agit d'une des études les plus importantes de l'histoire arménienne et de l'histoire de l'Église arménienne jusqu'à présent, mais aussi que le travail principal du Patriarche de l'Ormanship permet de nouvelles études historiques, théologiques, ecclésiologiques et religieuses.

À cet égard, la connaissance et la compréhension de l'Ormanian de l'islam sont remarquables, non seulement connues de l'éminent auteur sur le plan théorique, mais il a également beaucoup pratiqué avec les milieux islamistes et connaissait bien les règles et principes du droit islamique dans l'Empire ottoman. Bien sûr, il existe de nombreuses études sur l'islam dans la réalité arménienne et surtout il n'y a pas besoin de nouvelles connaissances au niveau religieux. Naturellement, dans de telles conditions, nous n'avons pas pour tâche de mener une étude régulière ou nouvelle de l'islam. Mais l'archevêque Malachi. Parmi les questions d'intérêt pour une analyse complète et complète du patrimoine spirituel-littéraire d'Ormanyan, peut-être peut-on également distinguer les observations et les approches ormaniennes de l'histoire, de la nature et d'autres caractéristiques de l'islam.
***
(1 *): Cet article a été soumis le 30.01.2019, il a été publié le 02.03.2019 et a été accepté pour publication le 21.06.2019.

PAGE.124 L'étude de la question en discussion a été menée sur la base de "Azgapatum" et observée au cours de l'histoire de l'archevêque de l'Église arménienne Malachie. Vues, ​​approches et perceptions d'Ormanyan. Nous avons particulièrement insisté sur la mesure dans laquelle les diverses informations sur l'islam dans la nation reflètent l'histoire, la religion, la religion, le droit, la moralité et d'autres aspects de l'islam, et sur la façon dont les approches actuelles et actualisées sont.

Les informations sur l'islam dans la "Nationalisation" peuvent être divisées en plusieurs chronologies et contenus. des informations sur le fondateur de l'Islam Mohammed, les invasions arabes et les relations arméno-arabes, diverses relations avec les pays islamistes, la religion d'État islamique, les relations entre les communautés religieuses et la loi islamique.

Tout d'abord les références à l'islam, nous devons d'abord mentionner les informations sur Mahomet, qui ont été écrites par l'archevêque Malachie. Ormanyan représente la première invasion arabe. Ainsi, le grand savant parle de l'origine de l'islam, démontrant sa connaissance approfondie et complète de l'islam. Ormanyan utilise principalement les références des historiens arméniens. (1 *) En particulier, il parle du fondateur de l'islam, présentant sa naissance (m. 571) (2 *) , l'enfance, la jeunesse, la prédication, répétant le souvenir des historiens Vardan Arevseltsi et Kirakos Gandzaketsi (également connu sous le nom d'arménien) par Sargis Bkhira. à propos d'un Aryen solitaire, avec qui, selon nos historiens, a influencé la conception religieuse de Mahomet en promouvant l'islam. (3 *)
***
(1 *): Mgr Malachi Ormanyan, Azgapatum, h. A, S. Echmiadzin, 2001, p. 784-786.
(2 *): Dans l'islam moderne, l'anniversaire de Mahomet est généralement célébré en 570, voir Wintl, Джастин, История ислама, М., 2008, с. 3:
(3 *): Au même endroit, voir également Vardan Areveltsi, Space History, Yerevan, 2001, pp. 99-100, Kirakos Gandzaketsi, Armenian History, Yerevan, 1982, pp. 53-54.

#401

Dernière modification par Adic2010 (30-03-2020 00:07:36)

Hors ligne

 

#9 30-03-2020 14:08:36

Adic2010
@rmenaute

Re: Mgr Mal. Ormanian 1841-1918. Azkapatoum1913 // son regard sur l'islam.

[img]www[/img] . [img]www[/img] . Avant de reprendre la préparation de la traduction de l'article de l'I/islam dans l'oeuvre de Mgr Malakia Ormanian, rappel de www concernant des www de ses oeuvres données en référence :

LES TEXTES ARMÉNIENS D'ORIGINE NUMÉRISÉS // Ազգապատում-Azkabadoum :

~ GALLICA // Օրմանեան Մաղաքիա արքեպս., Համապատում, Կ.Պոլիս, 1911

~ Օրմանեան Մաղաքիա արքեպս., Ազգապատում, հատոր Ա Tome.I / 19XX

~ Օրմանեան Մաղաքիա արքեպս., Ազգապատում, հատոր Բ Tome.II / 19XX

~ Օրմանեան Մաղաքիա արքեպս., Ազգապատում, հատոր Գ Tome.III / 19XX

~ Azgapatum (Ազգապատում, „Nationalgeschichte“). Azgapatum (Ազգապատում, "National History"). 3 Bde., Tp. S. Jakobean, Jerusalem 1913-27, 2. 3 vols, Tp. P. Jakobean, Jerusalem 1913-27, 2 Aufl. Beirut 1959, Neuauflage Etschmiadsin 2001 Aufl Beirut in 1959, reprint Etschmiadsin 2001

~  The Church of Armenia: her history, doctrine, rule, discipline, liturgy, literature, and existing condition. 1st ed. Oxford view online, 2nd. ed. Mowbray, London 1955; 3. ed Mowbray, London 1955; 3rd ed. St. Vartan Press, New York 1988. ed St. Vartan Press, New York 1988.

~ ARCHIVE.ORG / en français : Ormanian M., Le Vatican et les Arméniens, Rome, 1873

Bonne continuation. Nil.
#442

Dernière modification par Adic2010 (31-03-2020 03:31:01)

Hors ligne

 

#10 31-03-2020 03:53:55

Adic2010
@rmenaute

Re: Mgr Mal. Ormanian 1841-1918. Azkapatoum1913 // son regard sur l'islam.

http://www.acam-france.org/bibliographie/auteurs/ormanian-malachia.jpg . http://www.globalarmenianheritage-adic.fr/images_3/la_lecture.jpg . http://www.globalarmenianheritage-adic.fr/images_6/zvartnots.JPG . http://www.globalarmenianheritage-adic.fr/images_5/poesie/manuscrit.jpg . Dans le post Post#12 // Մաղաքիա Արք. Օրմանյանը Իսլամի Մասին > Traduction.FR, il y a la récapitulation des notes bibliographiques en bas de page de l'article étudié dans ce 'thread'.

Il y aura à chercher les jpg et www-pdf des livres de références des anciens chroniqueurs cités dans l'article sur Ormanian et l'I/islam.
#482

Dernière modification par Adic2010 (31-03-2020 04:01:27)

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Droits de reproduction et de diffusion réservés
© Nouvelles d'Arménie Magazine / www.armenews.com -